Huishoudelijk Regelement

Huishoudelijk Regelement

HUISHOUDELIJKE REGELEMENT OWV NEKTON

“een vereniging met als doel het beoefenen van de duik- en zwemsport, waarbij SAMENWERKING, GUNNEN en VREUGDE voorop staan”

(Versie: 30 januari 2020 )

Hoofdstuk 1 Leden en bijzondere leden

Artikel 1

Leden

1. Leden zijn zij, die ouder zijn dan 18 jaar en als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.

Bijzondere leden

2. Aspirant-leden zijn zij, die voor een periode van zes maanden door het bestuur voorwaardelijk als lid of jeugdlid zijn aangenomen.

Leden jonger dan 15 jaar en 6 maanden worden niet als aspirant lid tot de vereniging toegelaten.

3. Jeugdleden zijn zij, die tenminste 16 maar nog geen 18 jaar oud zijn en als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.

4. Gezinsleden zijn zij die tot een gezin behoren waarvan tenminste een persoon lid of erelid is van de vereniging, en die als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.

5. Ereleden zijn zij die zich op een uitzonderlijke wijze verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt en op een algemene

vergadering met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd. Ereleden die de duiksport actief beoefenen dienen lid te zijn van de NOB.

6. Het aspirant lidmaatschap wordt, indien daartegen geen bezwaren zijn geuit door het bestuur, automatisch na 6 maanden omgezet in

een jeugdlidmaatschap, lidmaatschap of gezinslidmaatschap.

7 Zwemleden zijn zwemmers die op kleine schaal ons zwembad water, wat anders niet zou worden gebruikt, tot maximaal twee banen, mogen gebruiken voor banen zwemmen. Zwemleden zwemmen voor eigen risico en hebben geen stemrecht tijdens een ALV. Er geldt een maximum van 10 zwemleden binnen de vereniging Nekton.

Artikel 2

Alle leden ontvangen bij toetreding tot de vereniging op aanvraag kosteloos een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 3

1. Zij die als lid of bijzonder lid wensen toe te treden tot de vereniging melden zich bij het bestuur aan. Het bestuur beslist of en wanneer men tot het aspirant-lidmaatschap wordt toegelaten. Minderjarige aspirant-leden behoeven voor het lidmaatschap

goedkeuring van hun ouders of voogd.

2. Als minimum eisen voor het lidmaatschap gelden in het algemeen de volgende bepalingen:

a. Men zal een redelijk geoefend zwemmer moeten zijn. Ter beoordeling van het bestuur of een door het bestuur aangestelde afgevaardigde. b. Men dient in het bezit te zijn van een geldige medische goedkeuring voor de beoefening van de onderwatersport.

3. Als minimum eis voor de toelating tot de opleiding geldt de leeftijd van 16 jaar.

Artikel 4

Het bestuur heeft het recht om voor een bepaalde of onbepaalde periode een maximum aantal leden vast te stellen.

Artikel 5

Het lidmaatschap wordt beëindigd bij wanbetaling. Dit ter beoordeling van het bestuur. In het algemeen volgt bij een

contributieachterstand van tenminste drie maanden een royement, onverminderd de verplichting het achterstallige alsnog te betalen plus extra incassokosten. Het voornemen tot royement wordt schriftelijk aan het lid kenbaar gemaakt.

Hoofdstuk 2 Geldmiddelen

Artikel 6

1. De jaarlijkse algemene vergadering stelt de contributie, het inschrijfgeld en de minimale donatie vast op voordracht van het bestuur.

2. Voor leden en bijzondere leden onderling kunnen verschillende contributies worden vastgesteld.

Artikel 7

1. Alle bijdragen zijn bij vooruitbetaling invorderbaar voor zover niet uiterlijk een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar is opgezegd.

2. Leden die in gebreke zijn gebleven hun bijdrage te voldoen, worden schriftelijk, en als hieraan geen gevolg wordt gegeven

eventueel per aangetekende brief voor hun rekening daartoe aangemaand. Voldoen zij ook hierna niet aan hun verplichting tot betaling dan worden zij na voorafgaande kennisgeving door het bestuur als lid geroyeerd. Hiervan wordt mededeling gedaan in het verenigingsblad. Het bestuur is gerechtigd in bijzondere gevallen van deze bepalingen in het voordeel van het lid af te wijken.

Artikel 8

1. De penningmeester houdt toezicht op het beheer van de geldmiddelen. Hij draagt ervoor zorg dat het beheer van de gelden en

waarden op de juiste wijze te boek worden gesteld. Hij houdt het bestuur op de hoogte van de financiële aangelegenheden, legt op de jaarvergadering rekening en verantwoording af van het financiële beheer. Hij zorgt dat de geldmiddelen worden ondergebracht bij een door het bestuur aan te wijzen financiële instelling.

2. Het bestuur is bevoegd om afzonderlijke regelingen te treffen voor bepaalde leden die daarvoor naar de mening van het bestuur in aanmerking komen.

     

3. Voor de verschuldigdheid van de contributie geldt dat deze ingaat op de eerste van de maand volgend op toetreding.

     

Hoofdstuk 3 Bestuur

Artikel 9

Verkiesbaar tot het bestuur zijn alle meerderjarige leden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de statuten.

Artikel 10

1. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid draagt het bestuur zelf zorg dat tot de eerstvolgende algemene vergadering in de opengevallen plaats tijdelijk wordt voorzien. Bij tussentijds aftreden van meer dan twee bestuursleden wordt op zo kort mogelijke

termijn een algemene vergadering bijeengeroepen.

2. De bestuurssamenstelling en de eventuele onderlinge vervanging worden in het verenigingsblad gepubliceerd.

Artikel 11

1. Het bestuur benoemt en ontbindt in overleg met de leden de nodig geachte commissies. Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de commissies en de commissieleden. De commissieleden rapporteren desgevraagd aan het bestuur. Het bestuur

zal op de jaarvergadering verslag doen over de commissies.

2. De trainer heeft de algehele leiding in het zwembad op de trainingsavond direct voor, tijdens en direct na de training op de tijdstippen zoals contractueel is overeengekomen met de verhuurder van het zwembad.

Hoofdstuk 4 Website

Artikel 12

1. Door de vereniging wordt een website uitgegeven gewijd aan de vereniging en de onderwatersport in de ruimste zin.

2. Het bestuur bepaalt op welke wijze de website zal worden weergegeven.

3. Het bestuur beslist welke artikelen op de website worden geplaatst.

4. Alle berichten en besluiten, die op de website zijn gepubliceerd worden geacht ter kennisneming te zijn gebracht aan alle leden.

Hoofdstuk 5 Duikevenementen

Artikel 13

1. Elk duikevenement wordt volgens de richtlijnen Veilig Duiken van het NOB uitgevoerd.

2. Bij elk duikevenement in het buitenwater dat door de vereniging wordt georganiseerd wordt een duikleider aangesteld, wiens richtlijnen en instructies onvoorwaardelijk dienen te worden opgevolgd.

3. Bij elk duikevenement in het binnenwater dat door de vereniging wordt georganiseerd wordt een instructeur aangesteld, wiens richtlijnen en instructies onvoorwaardelijk dienen te worden opgevolgd.

4. indien enig deelnemer de door de duikleider of instructeur aangegeven aanwijzingen en instructies niet onvoorwaardelijk opvolgt wordt

deze deelnemer van verdere deelname aan het evenement uitgesloten.

Artikel 14

1. Onder zwembad-evenementen worden verstaan, alle zwembad-evenementen anders dan de reguliere trainingen en opleidingen.

2. Bij een zwembad-evenement staat er altijd een trainer en/of instructeur aan de waterkant.

3. Voor de begeleiders, tijdens een zwembad-evenement waarbij gebruik gemaakt wordt va perslucht, geldt dat zij minimaal in het bezit dienen te zijn van het 1* brevet met duikervaring I.

4. Een begeleider met een 1* duikbrevet en duikervaring I mag, tijdens zwembad-evenementen waarbij gebruik gemaakt wordt van

perslucht, maximaal 1 persoon tegelijk begeleiden.

5. Een begeleider met een 2* duikbrevet (of hoger) mag, tijdens zwembad-evenementen waarbij gebruik gemaakt wordt van perslucht, maximaal 2 personen tegelijk begeleiden.

6. Bij introductie evenementen waarbij een groep onervaren duikers moet worden begeleid staat altijd een instructeur aan de waterkant ter beschikking van deze groep. De groep bestaat maximaal uit 10 personen.

     

Hoofdstuk 6 Opleiding & training

Artikel 15

1. Het bestuur draagt de verantwoording en zorg voor een juiste theoretische en praktische oefening van de leden, overeenkomstig de richtlijnen van de NOB.

2. Het bestuur wijst in overleg met de leden personen aan, die kunnen worden belast met de theoretische instructie en praktische trainingen

3. Ten behoeve van de binnenwater-opleiding wordt het zwembad opgesplitst in twee delen. Eén gedeelte waarin de instructie plaatsvindt

en een gedeelte waarin de reguliere training plaatsvindt.

4. Bij de reguliere training staat een afzonderlijke trainer aan de kant.

5. Bij de reguliere opleidingen staat altijd een instructeur aan de kant.

6. Bij persluchtoefeningen in binnenwater, begeleidt een begeleider/instructeur in het water maximaal 2 cursisten.

7. Begeleiders bij persluchtoefeningen in het zwembad moeten minimaal in het bezit zijn van het 2* duikbrevet met duikervaring II.

Artikel 16

1. Het bestuur bepaalt in overleg met degenen die opleidingen verzorgen aan welke personen verenigingsmateriaal wordt uitgeleend.

Het bestuur kan daarbij een uiterste datum vaststellen waarop het uitgeleende materiaal weer moet zijn terugbezorgd.

2. Al het materiaal dat door de vereniging in bruikleen wordt gegeven blijft eigendom van de vereniging.

3. De in bruikleen gegeven materialen mogen uitsluitend voor eigen gebruik aangewend worden.

4. Schade aan de geleende materialen ontstaan door onoordeelkundig gebruik zijn voor rekening van de lener. De hoogte van de

schade is gelijk aan de kosten van reparatie door een erkend duikmaterialen dealer vermeerderd met de daarvoor noodzakelijkerwijs gemaakte(on)kosten. Dit ter beoordeling van het bestuur.

5. Bij verlies van de geleende materialen is de schade gelijk aan het bedrag dat nodig is voor vervanging van gelijkwaardig materiaal vermeerderd met de daarvoor noodzakelijkerwijs gemaakte (on)kosten. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Hoofdstuk 7 Nekton boot

Artikel 17

Doel

De boot is bedoeld voor duikactiviteiten op de Noordzee en plassen door Nekton leden.

De bemanning

De bemanning bestaat uit minimaal 2 Nekton leden met een geldig vaar- en marifoonbewijs.

De bemanning is persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade aan de boot.

De bemanning zorgt er voor dat de boot na gebruik schoon en getankt weer in de stalling staat.

De Noordzee commissie

De Noordzee commissie is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot en beslist gezamenlijk over gebruik van de boot. Bij verschil van mening binnen de commissie of met overige leden beslist het verenigingsbestuur.

Procedure

De bemanning stuurt een mail naar alle commissieleden met datum, vaarplan, tijdschema en duikdoel. De commissie houdt een logboek bij zodat als achteraf schade wordt geconstateerd het altijd duidelijk is wie de laatste gebruiker is geweest.

Veiligheid

De bemanning zorgt voor:

Aanwezigheid adequate reddingsmiddelen voor alle inzittenden;

Een achterwacht die vaarplan en tijdschema kent en met wie duidelijke afspraken gemaakt zijn wanneer en hoe onverhoopt een hulpdienst wordt ingeschakeld;

Uitvoering van marifoon protocol met kustwacht.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen/sociale veiligheid

Artikel 18

Dit huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd of enig artikel ervan buiten werking worden gesteld door een besluit van de algemene vergadering dat met twee/derde van de uitgebrachte stemmen is genomen. Een dergelijk besluit kan slechts worden

genomen op voorstel van het bestuur of een daartoe schriftelijk bij het bestuur met redenen omkleed voorstel van tenminste acht

stemgerechtigde leden. Het voorstel van de leden dient tenminste twee weken voor de algemene vergadering in het bezit te zijn van het bestuur.

Artikel 19

Naast duikveiligheid is ook sociale veiligheid belangrijk. Nekton wil een veilige respectvolle vereniging voor iedereen zijn. Ongewenst gedrag wordt dan ook niet geaccepteerd. Iedereen die in welke vorm dan ook instructie geeft een VOG verklaring moet hebben. Nekton zal de kosten voor een VOG vergoeden.

     

Naast het bestuur is de vertrouwenspersoon; Geeske van Langen 0226-353322 altijd bereikbaar als je een vervelende ervaring wilt bespreken.